Провођење Стратегије – приоритет из Европског партнерства

Реформа јавне управе један је од шест кључних приоритета Европског партнерства, а јавна управа способна за усвајање и провођење Acquis communaitaire-a један од најважнијих предуслова за чланство у Европској унији. Изградња управних капацитета, способних да усвоје и проведу 35 поглавља легислативе ЕУ – критериј је постављен пред све земље које желе постати чланице Уније у Копенхагену 1993, а двије године касније потврђен у Мадриду. Улога Канцеларије координатора за реформу јавне управе нарочито је важна у процесу изградње институција. Зато су све активности Канцеларије усмјерене према постизању евроинтеграцијског циља БиХ. На путу према том циљу Канцеларија блиско сарађује са Дирекцијом за европске интеграције БиХ и осталим релевантним институцијама. Сама Стратегија реформе јавне управе у БиХ, на којој је базирана сва реформа, усклађена је са Стратегијом интегрисања БиХ у Европску унију.

Сарадња

Које су обавезе БиХ на путу ка Унији могуће је видјети у Споразуму о стабилизацији и придруживању, којим се земља обавезала да ће усвајати и проводити “законодавне, административне, институционалне и економске реформе”. У Акционом плану провођења одредби Привременог споразума и ССП-а, прецизније дијелу које се односи на реформу јавне управе, написано је: „Сарадња ће имати за циљ унапређење развоја ефикасне и одговорне јавне управе у БиХ, допуњавајући реформске напоре предузете до сада у овој области. Сарадња у тој области углавном ће бити усмјерена на изградњу институција, у складу са захтјевима Европског партнерства, и укључиват ће аспекте попут израде и провођења транспарентних и непристрасних процедура избора запослених, управљања људским потенцијалима и напредовања у служби, сталне обуке, промовисања етике у оквиру јавне управе и јачања процеса доношења политика. Приликом провођења реформи пажња ће бити посвећена циљевима фискалне одрживости, укључујући и аспекте фискалне структуре. Сарадњом ће бити обухваћени сви нивои јавне управе у БиХ.“

Провођење Стратегије реформе јавне управе из 2006. године је, зато, један од кључних приоритета Европског партнерства 2008. Уз проведбу Стратегије, у овом је документу наведено и то да треба осигурати да “министарства и институције на државном нивоу буду адекватно финансиране, оперативне и прописно опремљене, посебно у погледу просторија и особља”.

Детаљне мјере којим ће се постићи остварење овог циља разрађене су у Акционом плану за реализацију приоритета из Европског партнерства, документу, који је Савјет министара усвојио 6. октобра 2008. Рад Канцеларије, према Акционом плану, у предстојећем периоду биће усмјерен у неколико праваца:

  • Унаприједити процедуре запошљавања засноване на објективним и квалитетно базираним критеријима, уз осигурање транспарентности и брзог постављења довољно квалификованих државних службеника
  • Ускладити законе о државној служби како би била изграђена одговорна и ефикасна државна служба, заснована на професионалним критеријима за напредовање
  • Провођење реформе јавне управе и осигурање њене одрживости, те повећање капацитета за постепено усклађивање закона и проведбу acquis-а.

Очекивања су да би оба акциона плана реформе јавне управе требала бити проведена до 2014. године.

Фондови

Подршку за реформске активности БиХ очекује и из IPA фонда, чија је прва компонента намијењена за помоћ у транзицији и јачању институција. Стратешки документ за додјелу помоћи из IPA фонда је Вишегодишњи индикативни плански документ (Multi annual indicative planning document – MIPD). MIPD се ради на основу Вишегодишњег индикативног финансијског оквира (Multi annual Indicative Financial Framework–MIFF), који је спона између политичког оквира наведеног у Стратегији проширења Уније и процеса планирања и израде буџетских алокација ЕУ, искључиво намијењених за подршку проширењу. MIFF даје индикативне финансијске износе IPA по земљама корисницама и по компонентама. Документ припрема Европска комисија и то за период од три године. Изузетак је био први MIFF за период 2007-2010. MIFF 2009. – 2011. представља ревизију претходног документа.

(у милионима евра)

MIFF 2009. – 2011. за БиХ 2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Компонента I: Институционална изградња и транзициона подршка 58,13 69,85 83,89 100,68 102,68
Компонента II: Прекогранична сарадња 3,96 4,94 5,2 5,31 5,41
Укупно за период 2009.-2011. 62,1 74,8 89,1 106 108,1

(Извор: Дирекција за европске интеграције БиХ)

О напретку реформи Канцеларија редовно извјештава Савјет министара БиХ и све остале релевантне институције. Уред припрема информације о току реформи за сваки састанак Мониторинг реформског процеса (РПМ), који редовно одржавају представници Европске комисије и институција БиХ. Реформа јавне управе заузима и важно мјесто у извјештајима о напретку Европске комисије.

Канцеларија координатора учествоваће и у раду пододбора за провођење Привременог споразума о стабилизацији и придруживању и ССП-а, због усклађивања реформских активности у земљи и њиховог усмјеравања у складу са европским захтјевима.