У складу са Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине (април 2015.) Канцеларија координатора за реформу јавне управе је у својству ресорне координирајуие институције за сектор Демокрација и управљање, координирала израду секторског планског докумената за прогтамирање ИПА-е II: Секторски плански документ за демокрацију и управљање.

Канцеларија координатора за реформу јавне управе такођер у својству секторске координирајуће институције и у сурадњи с НИПАЦ уредом, учествује у процесу програмирања ИПА II (ИПА 2015, ИПА 2016, ИПА 2017), и нарочито оним активностима које су у директној вези с подсектором Реформа јавне управе унутар сектора Демокрација и управљање.

ИПА II је нови инструмент претприступне помоћи за земље кандидате и потенцијалне кандидате за чланство у ЕУ. Односи се на седмогодишње прорачунско раздобље 2014-2020. Финанцијска помоћ у оквиру ИПА II ће бити доступна у свим подручјима политика, без обзира на то да ли земља има статус кандидата или потенцијалног кандидата. Подручја политика подијељена су на сљедећи начин:
1.    реформе тијеком припреме за чланство у Унији и с тим повезана изградња институција и капацитета;
2.    друштвено-господарски и регионални развој;
3.    запошљавање, социјалне политике, образовање, промицање равноправности сполова и развој људских потенцијала;
4.    пољопривредни и рурални развој;
5.    регионална и територијална сурадња.
Оквирни споразум представља основ за кориштење средстава ИПА II (2014-2020). Закључује се између Европске комисије и државе кориснице ИПА II, а њим се дефинишу принципи финансијске сарадње између корисника и Комисије у оквиру поменуте проведбене уредбе. Оквирни споразум ИПА II између Босне и Херцеговине и Европске комисије ступио је на снагу 24. аугуста 2015. године.
Индикативни стратешки документ за ИПА II за Босну и Херцеговину (2014-2017) усвојила је Европска комисије 15.12.2014. године и дефинише приоритете за ЕУ финанцијску помоћ у раздобљу 2014-2017 за подршку БиХ на њеном путу приступања ЕУ. Индикативни стратешки документ је документ Европске комисије, припремљен у консултацијама са Босном и Херцеговином. Сектори који су укључени у Индикативни стратешки документ за могућу ИПА II подршку су:
1.    Демокрација и управљање
2.    Владавина права и основна права
3.    Конкурентност и иновације: стратегије локалног развоја
4.    Образовање, запошљавање и социјалне политике.