Provedba Strategije – prioritet iz Europskog partnerstva

Reforma javne uprave jedan je od šest ključnih prioriteta Europskog partnerstva, a javna uprava sposobna za usvajanje i provedbu Acquis Communaitaire-a jedan od najvažnijih preduvjeta za članstvo u Europskoj uniji. Izgradnja upravnih kapaciteta, sposobnih da usvoje i provedu 35 poglavlja legislative EU – kriterij je postavljen pred sve zemlje koje žele postati članice Unije u Kopenhagenu 1993, a dvije godine kasnije potvrđen u Madridu.

Uloga Ureda koordinatora za reformu javne uprave iznimno je važna u procesu izgradnje institucija. Zato su sve aktivnosti Ureda usmjerene ka postizanju eurointegracijskog cilja BiH. Na putu ka tom cilju Ured blisko surađuje sa Direkcijom za europske integracije BiH i ostalim relevantnim institucijama. Sama Strategija reforme javne uprave u BiH, na kojoj je utemeljena cjelokupna reforma, usklađena je sa Strategijom integriranja BiH u Europsku uniju.

Suradnja

Koje su obaveze BiH na putu ka Uniji moguće je vidjeti u Sporazumu o stabilizaciji i priključenju, kojim se zemlja obvezala da će usvajati i provoditi “zakonodavne, administrativne, institucionalne i ekonomske reforme”.  U Akcijskom planu provedbe odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a, dijelu koje se odnosi na reformu javne uprave, precizirano je:

„Suradnja će imati za cilj unapređenje razvitka učinkovite i odgovorne javne uprave u BiH, dopunjavajući reformske napore preduzete do sada u ovoj oblasti. Suradnja u toj oblasti uglavnom će biti usmjerena na izgradnju institucija, sukladno zahtjevima Europskog partnerstva, i uključivat će aspekte poput izrade i provedbe razvidnih i nepristranih procedura odabira zaposlenih, upravljanja ljudskim potencijalima i napredovanja u službi, stalne obuke, promoviranja etike u okviru javne uprave i jačanja procesa donošenja politika. Prilikom provedbe reformi pažnja će biti posvećena ciljevima fiskalne održivosti, uključujući i aspekte fiskalne strukture. Saradnjom će biti obuhvaćeni svi nivoi javne uprave u BiH.“

Provedba Strategije reforme javne uprave iz 2006. godine je, zato, jedan od ključnih prioriteta Europskog partnerstva. Uz provedbu Strategije, u ovom je dokumentu navedeno i to da treba osigurati da “ministarstva i institucije na državnoj razini budu adekvatno financirane, operativne i propisno opremljene, posebice u pogledu prostorija i osoblja”.

Detaljne mjere kojim će se postići ostvarenje ovog cilja razrađene su u Akcijskom planu za realizaciju prioriteta iz Europskog partnerstva, dokumentu, koji je Vijeće ministara BiH usvojilo 6. listopada 2008. Rad Ureda, prema Akcionom planu, u predstojećem periodu biće usmjeren u nekoliko pravaca:

  • Unaprijediti procedure zapošljavanja zasnovane na objektivnim i kvalitetu baziranim kriterijima, uz osiguranje razvidnosti i brzog postavljenja dovoljno kvalificiranih državnih službenika
  • Uskladiti zakone o državnoj službi kako bi bila izgrađena odgovorna i učinkovita državna služba, zasnovana na profesionalnim kriterijima za napredovanje
  • Provedba reforme javne uprave i osiguranje njene održivosti, te povećanje kapaciteta za postepeno usklađivanje zakona i provedbu Acquis-a.

Očekivanja su da bi oba akcijska plana reforme javne uprave trebala biti provedena do 2014. godine.

Fondovi

Podršku za reformske aktivnosti BiH očekuje i iz IPA fonda, čija je prva komponenta namijenjena za pomoć u tranziciji i jačanju institucija. Strateški dokument za dodjelu pomoći iz IPA fonda je Višegodišnji indikativni planski dokument (Multi annual indicative planning document – MIPD). MIPD se radi na osnovu Višegodišnjeg indikativnog financijskog okvira (Multi-annual Indicative Financial Framework – MIFF), koji je spona između političkog okvira navedenog u Strategiji proširenja Unije i procesa planiranja i izrade proračunskih alokacija EU, isključivo namijenjenih za podršku proširenju. MIFF daje indikativne financijske iznose IPA-e po zemljama korisnicama i po komponentama. Dokument priprema Europska komisija i to za razdoblje od tri godine. Izuzetak je bio prvi MIFF za period 2007-2010. MIFF 2009. – 2011. predstavlja reviziju prethodnog dokumenta.

(u milionima eura)

MIFF 2009.-2011. za BiH 2007.
2008. 2009. 2010.
2011.
Komponenta I: Institucionalna izgradnja i tranziciona potpora 58,13 69,85 83,89 100,68 102,68
Komponenta II: Prekogranična suradnja 3,96 4,94 5,2 5,31 5,41
Ukupno za period 2009.-2011. 62,1 74,8 89,1 106 108,1

(izvor: Direkcija za europske integracije)

O napretku reformi Ured redovito izvještava Vijeća ministara BiH i sve ostale relevantne institucije. Ured priprema informacije o tijeku reformi za svaki sastanak Monitoring reformskog procesa (RPM), koji redovno održavaju predstavnici Europske komisije i institucija BiH. Reforma javne uprave zauzima i važno mjesto u izvješćima o napretku Europske komisije.

Ured koordinatora sudjelovaće i u radu pododbora za provedbu Privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i SSP-a, zbog usklađivanja reformskih aktivnosti u zemlji i njihovog usmjeravanja u skladu sa europskim zahtjevima.