INFOGRAFIKA principi SIGMA

Reforma javne uprave definisana je kao jedan od tri stuba uspjeha na putu ka članstvu u EU pored vladavine prava i ekonomskog upravljanja, što je čini jednim od ključnih uslova za članstvo u Evropskoj Uniji za period 2014.-2016- godine.

Godine 2014. OECD/SIGMA su razvili Principe javne uprave, koji tvore osnovu za rad Evropske komisije u oblasti reforme javne uprave. Principi definišu šta dobro upravljanje podrazumijeva u praksi i navode glavne zahtjeve koje trebaju slijediti zemlje tokom procesa pridruživanja EU.

Iako su opšti kriteriji dobrog upravljanja univerzalni, ovi Principi su stvoreni za zemlje koje traže pristupanje EU i primaju pomoć EU kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA). Zahtjevi acquis-a, kao i druge smjernice i instrukcije EU, su srž Principa u oblastima gdje je acquis proveden. U drugim oblastima, Principi su izvedeni iz međunarodnih standarda i zahtjeva, kao i dobrih praksi u zemljama članicama EU i/ili Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD). Kao najmanji pokazatelj dobre uprave, zemlje bi trebale osigurati usklađenost sa ovim fundamentalnim Principima. Svrha principa je, prema tome, pomoći zemljama koje se pridružuju EU u identifikaciji izazova i slabih tačaka u funkcionisanju javne uprave i planiranju potrebnih izmjena. Takođe na osnovu Principa, Evropska komisija će mjeriti napredak u zemljama.

Principi javne uprave zajednički su za BiH i šest zemalja: Srbiju, Makedoniju, Albaniju, Kosovo, Crnu Goru i Tursku. Iako principi nisu obavezujući, oni su kreirani kao smjernice ka dobroj upravi i ispunjavanju zahtjeva EU integracija.  Principi se odnose na: strateški okvir reforme javne uprave, izradu i koordinaciju politika, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, odgovornost, pružanje usluga i finansijsko upravljanje u javnom sektoru. Dokumnet sadrži 19 ključnih zahtjeva iz kojih prizilazi ukupno 48 principa.

Operativnim planom za pripremu nove strategije predviđeno je da se u strateški okvir ugrade ovi principi.

Dokument sigma principi