upravni postupci

1. Pojednostavljenje upravnog postupka
2. Poboljšanje zadovoljstva korisnika usluga
3. Nadzor/kontrola
4. Izvršenje
5. Jačanje kapaciteta

 

U “originalnom” Akcionom planu 1 za provedbu Strategije reforme javne uprave ova reformska oblast nosila je naziv “Upravni postupak”. U RAP1 naziv je izmijenjen u “Upravni postupci i upravne usluge” da bi se time naglasilo:

  • da se reformska oblast odnosi na sve upravne postupke (opšte i posebne) a ne samo na opšti upravni postupak i
  • da se u ovoj reformskoj oblasti u RAP1 najviše naglašava usmjerenost prema korisnicima upravnih usluga.

Crvena nit u ovoj oblasti je poboljšanje kvaliteta usluga za građane i poslovne subjekte. Ciljevi su postavljeni na takav način da donose konkretnu dodatnu vrijednost u pravcu većeg zadovoljstva korisnika (građana i poslovnih subjekata) sa uslugama javne uprave, u pravcu pojednostavljenja i skraćenja postupaka i realnih ušteda za građane, poslovne subjekte i budžete na svim nivoima vlasti.
Tabela RAP1 u ovoj oblasti podijeljena je na četiri potpoglavlja:

1. pojednostavljenje postupaka,

2. poboljšanje kvaliteta usluga,

3. nadzor i izvršenje

4. jačanje kapaciteta.

Prvo potpoglavlje odnosi se na pojednostavljivanje (optimizaciju) upravnih postupaka, odnosno ukidanje ili reduciranje “administrativnih prepreka”. Radi se o tome da se smanje administrativni tereti, odnosno da se postupci “prečiste” i da se ukinu svi oni koraci ili elementi u postupcima koji stvaraju nepotrebne komplikacije i troškove.

Osim pojednostavljivanja postupaka u RAP1 nalaze se i neki drugi ciljevi usmjereni prema poboljšanju kvaliteta usluga, odnosno zadovoljstva građana i poslovnih subjekata tim uslugama. Radi se o anketiranju zadovoljstva korisnika usluga kako bi se dobila povratna informacija i kako bi se pokazao kvalitet funkcioniranja pojedinih institucija javne uprave. Radi se i o poboljšanju rasporeda radnog vremena za stranke.

Treće potpoglavlje govori o nadzoru nad provođenjem upravnog postupka, gdje je predviđeno  formiranje interne kontrole u institucijama i jačanje upravne inspekcije.

Četvrto potpoglavlje odnosi se na poboljšanje sistema upravnog izvršenja, a peto na formiranje, odnosno jačanje, kapaciteta koji su potrebni za realizaciju sadržajnih ciljeva RAP1 u oblasti Upravni postupci i upravne usluge.