"Zajednička platforma o načelima i načinu implementiranja Akcijskog plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Utvrđuje načela, načine i mehanizme implementiranja mjera Akcijskog plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za suradnju tijela uprave svih razina vlasti.

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente, prateće shematske prikaze implementiranja mjera AP1, kao i zaključke vlada o usvajanju ovog dokumenta.

No.   Ime
1 Aneks Zajedničke platforme – Shema
2 Zajednička platforma
3 Zaključak Vijeća ministara BiH
4 Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH
5 Zaključak Vlade Federacije BiH
6 Zaključak Vlade Republike Srpske