CAF smjernice 2020-hr

Preporuke-Ured-koordinatora-za-reformu-javne-uprave

Smjernice za samoprocjenu – CAF 2013

Europski priručnik o upravljanju zadovoljstvom korisnika

Smjernice-za-implementaciju-qmsa-hr

Smjernice-mjerenje-zadovoljstva-korisnika-hr

Operativni plan za uvođenje upravljanja kvalitetom u institucije BiH za period 2016-2018

Nacrt tenderske dokumentacije za ISO 9001

Smjernice za mjerenje zadovoljstva zaposlenih u javnoj upravi

Upravljanje kvalitetom

Evropski instrument za upravljanje kvalitetom u javnom sektoru

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – u nastavku CAF) je rezultat saradnje ministarstava odgovornih za javnu upravu  iz zemalja članica EU. Pilot verzija je prezentovana u maju 2000.godine, a revidirane verzije su objavljene 2002., 2006. i 2013.godine. CAF Resursni centar je osnovan u Europskom institutu za javnu upravu (EIPA) u Mastrihtu, te on blisko sarađuje sa mrežom CAF nacionalnih korespodenata.

CAF je besplatan  ialat koji je jednostavan za upotrebu , koji pomaže organizacijama javnog sektora širom Europe  da uvedu sistem  upravljanje kvalitetom, a u cilju unapređenja  ukupnog učinka organizacije. Ovaj alat spada u kategoriju alata totalnog upravljanja kvalitetom (Total Quality Management – TQM), a  inspirisan je  opštim principima izvrsnosti TQM, kao i Modelom  izvrsnosti Europske fondacije za upravljanje kvalitetom  (Excellence Model of the European Foundation for Quality Management – EFQM). Posebno je dizajniran za organizacije javnog sektora, uzimaju u obzir   njihove karakteristike  I odgovornosti koje imaju u odnosu na  pružanje  usluga.

Model je baziran na pretpostavci da se izvrsni rezultati u oblastima organizacijskog učinka, građana/korisnika , ljudi i društva postižu kroz strategiju zasnovanu na liderstvu i planiranju, kao i uz pomoć ljudi u organizaciji, partnerstva, resursa i procesa.Organizacija se posmatra iz različitih uglova istovremeno kroz holistički pristup analizi organizacijskog učinka.

Svrha CAF-a je da bude katalizator za proces potpunog poboljšanja unutar organizacije, a ima pet osnovnih ciljeva:

1.    uvođenje kulture izvrsnosti i principa upravljanje totalnim kvalitetom (TQM) u javne uprave;

2.    njihovo progresivno usmjeravanje ka potpunom ciklusu „planirati-uraditi-provjeriti-djelovati”;

3.    olakšavanje samoprocjene u javnim organizacijama kako bi se dobila dijagnoza i definicija aktivnosti unapređenja;

4.    da djeluje kao most između raznih modela koji se koriste u upravljanju kvalitetom, kako u javnom tako i u privatnom sektoru;

5.    olakšavanje učenja na osnovu poređenja s referentnim vrijednostima (bench learning) između organizacija javnog sektora.
Organizacije koje počinju provoditi CAF imaju ambiciju da se razvijaju u pravcu  fokusa na učinke koje ostavruju i žele uvesti kulturu izvrsnosti u organizaciji. Efektivna upotreba CAF-a trebala bi vremenom voditi ka daljem razvoju ove vrste kulture i razmišljanja unutar organizacije.

CAF u Europi

Od 2000.godine, skoro 2000 organizacija iz javnog sektora u čitavoj Europi koriste model i broj korisnika CAF još uvijek raste.

BiH i CAF

U Bosni i Hercegovini u prethodnim godinama manji broj organizacija iz javnog sektora je započeo uvođenje ovog modela. Revidiranim Akcionim planom 1 (2011.-2014.), Ured koordinatora za reformu javne uprave bio je zadužen za set mjera na uvođenje jednog od modela za totalno upravljanje kvalitetom i njegovu promociju, te  uz ekspertsku podršku “Njemačkog društva za međunarodnu pomoć – GIZ” pripremio „Komparativnu analiza modela za upravljanje kvalitetom u javnoj upravi“. Ovim dokumentom preporučena su dva modela upravljanja kvalitetom u BiH:  CAF i sistem baziran na standardu ISO 9001:;2008.  nakon čega je Vijeće ministra BiH  podržalo   dalje uvođenje ovih modela na nivou institucija BiH. U nastavku su prevedene   i prilagođene Smjernice za CAF 2013 na zvanične jezike u Bosni i Hercegovini. Ured koordinatora za reformu javne uprave je u 2015.godini završio sa procesom samoprocjene po CAF modelu, te su provedene obuke  za određeni broj zapsolenih kako bi se osigurala  podrška  za implementaciju ovog modela u drugim organizacijama javnog sektora u BiH koje se odluče za njegovu primjenu. U prvoj polovini godine  je  počela implementacija CAF-a u Agencija za državnu službu BiH i Agenciji za statistiku BiH.

Sve informacije o modelu CAF, kao alatu za upravljanje kvalitetom možete dobiti u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Reforma javne uprave jedan je od kljucnih kriterija u procesu evropskih integracija, a poboljšanje funkcionisanja javnog sektora i unapredenje upravljanja, iako nije formalni dio acquis, ne prestaje biti u samom vrhu EU agende vec godinama. Bosna i Hercegovina proces reforme javneu prave provodi od 2006. godine, kada su Vijece ministara BiH, vlade Federacije BiH, Republike Srpske i Brcko distrikta BiH usvojile Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan 1.

 

Letak

Unapređenje javnih organizacija kroz procjenu