br. Ime
1 Akcioni plan provedbe odredbi Privremenog sporazuma i SSP-a
2 Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz dokumenta Europsko partnerstvo
3 Dokument višegodišnjeg indikativnog finansijskog okvira (MIFF) 2010.-2012.
4 Evropska komisija: Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u 2009. godini
5 Evropska komisija: Izvještaj o napretku za 2010.
6 Evropska komisija: Prijedlog principa, prioriteta i uslova Evropskog partnerstva sa BiH – novembar 2007 (engleska verzija)
7 Evropska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2008.-2009.
8 Evropska komisija: Strategija proširenja i ključni izazovi 2009.-2010.
9 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2008. godinu
10 Izvještaj Evropske komisije o napretku BiH za 2013.
11 Komparativni prikaz nalaza i preporuka iz izvještaja EK o nepretku BiH za 2006.,2007. i 2008. godinu
12 Odluka o Europskom partnerstvu za BiH 2008.
13 Preporuke Vijeća Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj
14 Principi javne uprave
15 Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima
16 SIGMA izvještaj 2010: Procjena potencijalnih kandadata za članstvo u EU
17 Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (Stabilization and Association Agreement)
18 Strategija integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju
19 Strategija proširenja i ključni izazovi 2014-15
20 Višegodišnji indikativni planski dokument (MIPD) 2008.-2010.
21 Izvjestaj EK o BiH za 2016. godinu (DEI)
22 Izvještaj EK o BiH za 2018. godinu (DEI)
23  Analitički izvještaj – Mišljenje Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU (DEI)
24 Mišljenje EK o zahtjevu BiH za članstvo u EU (DEI)