01 Opsta o RJU_B1_ENG

O Uredu koordinatora za reformu javne uprave

Ured koordinatora za reformu javne uprave u BiH osnovan je Odlukom Vijeća ministara u oktobru 2004. godine, slijedom preporuke Studije izvodljivosti za BiH. Formiranje Ureda je bio odgovor na potrebe građana za efikasnijom i odgovornijom javnom upravom na svim nivoima vlasti, sposobnom za preuzimanje obaveza u procesu eurointegracija BiH.

Ured je pokretačka snaga reforme javne uprave u BiH, a njegova najvažnija uloga da koordinira reformske aktivnosti između Vijeća ministara, entitetskih i Vlade Brčko distrikta, blisko sarađujući sa Delegacijom Evropske komisije u BiH.

Ured je sačinio, a vlade na svim nivoima 2006. godine usvojile državnu Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan 1 sa mjerama za njeno provođenje, potvrđujući time opredijeljenost za uspjeh reforme. Temeljem navedenih strateških dokumenata, Ured koordinira, usmjerava i prati reformu javne uprave, kako bi njena unaprijeđena organizaciona struktura uz primjenu najbolje evropske prakse bila sposobna da provede cjelokupan proces eurointegracija BiH i postane dijelom Evropskog administrativnog prostora.

Vizija Ureda je unapređenje usluga vlasti posredstvom reformirane javne uprave, a misija iniciranje, koordinacija i promocija reforme na svim nivoima s ciljem zaštite interesa građana BiH. Jedan od zadataka Ureda je i upravljanje Fondom za reformu javne uprave.

Rad Ureda koordinatora za reformu javne uprave je transparentan i podrazumijeva redovno izvještavanje nadležnih, saradnju sa civilnim društvom i medijima, kao i javnu promociju reforme javne uprave i ostvarenog napretka.

Organizaciona struktura Ureda definisana je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Process RJU

Ključni akteri

Ured za koordinaciju

Ciljevi po oblastima