08 RJU i evropske integracije_B1

Na sastanku Vijeća za implementiranje mira u ožujku 2003. godine, vlade u BiH usvojile su dokument „Reforma javne uprave-naš program” koji je identificirao da javna uprava u BiH ne zadovoljava potrebe građanstva i da za ispunjenje eurointegracijskih uvjeta, BiH treba osnažiti postojeće upravne kapacitete. I Studija izvodljivosti za početak pregovora o Sporazumu o stabilizaciji i priključenju sadržavala je značajan dio pitanja o javnoj upravi i dala preporuku za osnivanje tijela koje će koordinirati reformu javne uprave u BiH.
Izravnu vezu reforme javne uprave BiH i integriranja u EU potvrđuju i madridski kriteriji za članstvo u EU, koji podrazumijevaju da njena buduća članica mora imati upravu sposobnu za sprovedbu europske pravne stečevine (acquis communautaire). Brzina integriranja BiH u EU u velikoj će mjeri ovisiti o tome koliko će brzo biti uspotavljena profesionalna i učinkovita javna uprava. To uključuje i podizanje razine razumijevanja procesa eurointegracija, pogotovo obveza koje poisteknu iz budućih ugovornih odnosa BiH i EU, kao i kvalitetnu koordinaciju između ministrstava na svim razinama u BiH. Na tom polju Ured koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za europske integracije BiH blisko surađuju.
Kreiranje stabilne, učinkovite i profesionalne javne uprave istovremeno je i izazov i prilika za ubrzanje europeizacije BiH. Reformirana javna uprava je i jedan od šest ključnih kriterija Europskog partnerstva, dokumenta koji definira kratkoročne i dugoročne prioritete u pripremama za integriranje u EU.
Usklađivanje bosanskohercegovačkog zakonodavstva sa europskim standardima iznimno je bitan i opsežan zadatak za našu zemlju. No jednako važna i zahtijevna je i provedba takvog zakonodavstva, moguća samo posredstvom osnažene, profesionalne i učinkovite javne uprave.