08 RJU i evropske integracije_B1

На састанку Савјета за провођење мира у марту 2003. године, владе у БиХ усвојиле су документ „Реформа јавне управе-наш програм” који је идентификовао да јавна управа у БиХ не задовољава потребе грађана и да за испуњење евроинтеграционих услова, БиХ треба ојачати постојеће управне капацитете. И Студија изводљивости за почетак преговора о Споразуму о стабилизацији и придружењу садржавала је значајан дио питања о јавној управи и дала препоруку за оснивање тијела које ће координисати реформу јавне управе у БиХ.
Директну везу реформе јавне управе БиХ и интегрисања у ЕУ потврђују и мадридски критерији за чланство у ЕУ, који подразумијевају да њена будућа чланица мора имати управу способну за провођење европског правног наслијеђа (аcquis cоmmunautaire). Брзина интеграција БиХ у ЕУ у великој мјери ће зависити од тога колико ће брзо бити успотављена професионална и ефикасна јавна управа. То подразумијева и подизање нивоа разумијевања процеса евроинтеграција, поготово обавеза које проистекну из будућих уговорних односа БиХ и ЕУ, као и квалитетну координацију између министрстава на свим нивоима у БиХ. На том пољу Канцеларија координатора за реформу јавне управе и Дирекција за европске интеграције БиХ блиско сарађују.
Креирање стабилне, ефикасне и професионалне јавне управе истовремено је и изазов и шанса за убрзање европеизације БиХ. Реформисана јавна управа је и један од шест кључних критерија Европског партнерства, документа који дефинише краткорочне и дугорочне приоритете у припремама за интеграцију у ЕУ.
Усклађивање босанскохерцеговачког законодавства са европским стандардима изузетно је битан и обиман задатак за нашу земљу. Но једнако важно и захтјевно је и провођење таквог законодавства, могуће само посредством оснажене, професионалне и ефикасне јавне управе.