Javne_finansije

1. Dimenzija politike sistema javnih finansija
2. Povećanje efikasnosti i efektivnosti upravljanja budžetom
3. Poboljšanje računovodstvenog okvira i funkcije sistema trezora
4. Uvođenje PIFC u skladu sa relevantnim standardima EU
5. Poboljšanje organizacijske strukture i investiranje u izgradnju kapaciteta
6. Razvoj javno-privatnog partnerstva
7. Sistem javnih nabavki
8. Efikasnije upravljanje javnim dugom

 

Revidirani Akcioni plan 1 za provedbu Strategije reforme javne uprave u oblasti Javnih finansija ima osam poglavlja. Prvo poglavlje, Dimenzija politike sistema javnih finansija, odnosi se na redovnu izradu makrofiskalnog okvira za čitavu BiH, redovnu izradu konsolidiranog računa javnog sektora i efikasniji pristup raspodjeli prihoda od indirektnih poreza.

Drugo poglavlje svedeno je na šest ključnih ciljeva: daljnja harmonizacija procesa izrade DOB-a na svim nivoima vlasti i njihova blagovremena izrada, transparentna potrošnja javnih sredstava, jačanje komunikacije između menadžmenta institucija i jedinica za finansije, potpuno uvođenje programskog budžetiranja u javnoj upravi, pravovremeno uključivanje parlamenta u proces donošenja budžeta, te uključivanje svih vanbudžetskih fondova u srednjoročni okvir rashoda i proces planiranja budžeta u 10 koraka. Treće poglavlje odnosi se na poboljšanje računovodstvenog okvira i funkcije sistema trezora, dok četvrto poglavlje obuhvata uvođenje javne interne finansijske kontrole u skladu sa relevantnim standardima EU.
Poboljšanje organizacijske strukture i investiranja u izgradnju kapaciteta, naglašava potrebu za posebnim fokusom na izgradnju kapaciteta u ministarstvima finansija i to, prije svega, u jačanju jedinica koje su odgovorne za budžet i fiskalnu politiku.

Šesto i sedmo poglavlje revidiranog AP1 za oblast javnih finansija odnosi se na razvoj javno-privatnog partnerstva i poboljšanje Sistema javnih nabavki. Ekonomski trendovi i međunarodna praksa ukazuju na neophodnost pristupa sistemu razvoja javnog-privatnog partnerstva kao jednog od mogućih finansijskih instrumenata koji bi mogao da pospješi ili rastereti javnu potrošnju.

Osmo poglavlje se odnosi na povećanje efikasnosti upravljanja javnim dugom. U okviru ovog poglavlja, potrebno je izraditi adekvatne propise o javnom dugu, zaduživanju i garancijama. Takođje je neophodno razviti ili nabaviti software za upravljanje javnim dugom, te obučiti službenike odgovorne za zaduživanje i upravljanje javnim dugom.