"Zajednička platforma o principima i načinu implementacije Akcionog Plana 1 Strategije reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini" predstavlja strateški dokument razvijen od strane Ureda koordinatora za reformu javne uprave u BiH.

Utvrđuje principe, načine i mehanizme implementacije mjera Akcionog Plana 1 Strategije RJU u BiH, te predstavlja politički i pravni okvir i osnovu za saradnju organa uprave svih nivoa vlasti.

Ovdje možete pronaći i preuzeti dokumente, prateći šematski prikaz implementacije mjera AP1, kao i zaključke Vlada o usvajanju ovog dokumenta.

No.   Ime
1 Aneks Zajedničke Platforme – Shema
2 Zajednička platforma
3 Zaključak Vijeća ministara
4 Zaključak Vlade Brčko distrikta BiH
5 Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
6 Zaključak Vlade Republike Srpske