576492c356d8e0278dfa7b752bad5bc8_l

U cilju kontinuiranog nastavka reforme javne uprave, Vlada Crne Gore je pripremila Strategiju reforme javne uprave za period 2016-2020.godina. Pomenuta Strategija 2016-2020 obuhvata cjelokupan sistem javne uprave, koji u Crnoj Gori sačinjavaju državna uprava, lokalna samouprava i organizacije sa javnim ovlašćenjima (organizacije sa vlastitim pravnim subjektivitetom koje vrše određene upravne poslove na osnovu ovlašćenja datog zakonom ili na osnovu zakona).

Podsjecanja radi, Vlada Crne Gore je u martu 2011. godine usvojila Strategiju reforme javne uprave za period 2011–2016. godine sa okvirnim akcionim planom za njenu implementaciju. Tada su stretegijom bile obuhvaćene dvije podoblasti javne uprave: državna uprava i lokalna samouprava.

Osnovni cilj tadasnje strategije, bio je usmjeren na efikasnu, profesionalnu i servisno orjentisanu javnu upravu u funkciji građana i drugih društvenih i privrednih subjekata, kao i na izgradnju zakonodavnog okvira javne uprave u Crnoj Gori (sto je u velikoj mjeri i ispunjeno).

Kompletnu strategiju, mozete procitati ovdje.